Werkplan 2017 Bekenstichting

De Bekenstichting staat nog steeds voor het Behoud, het Herstel en de Verbetering van de Veluwse Sprengen en Beken in hun ensembles (artikel 2 van onze statuten).

Op hoofdlijnen richt de stichting zich op:

 • publicaties (op papier, via de website en o.a. Facebook)
 • excursies/educatie
 • projecten (incidentele activiteiten)
 • advisering
 • aanwezigheid bij diverse bijeenkomsten
 • onderzoek
 • aanmoediging
 • voldoening (plezier)

Niet alle initiatieven kunnen tegelijkertijd opgepakt worden. Daarom is afgesproken activiteiten te koppelen aan beschikbare tijd van vrijwilligers. Het bestuur zoekt daarbij naar mogelijkheden om met een helicopterview alle bezigheden in goede banen te leiden: aanmoedigen, waar nodig sturen en verschaffen van hulp en advies.

Het onderhouden van contacten met allen die de stichting zo’n warm hart toedragen is één van de speerpunten van het bestuur.

De Bekenstichting gaat/blijft -naar de buitenwereld- haar aandacht in 2017 richten op het volgende:

 • uitgeven De Wijerd, redactie van digitale media
 • organiseren voor- en najaarsexcursie
 • stimuleren van onderzoek en activiteiten door de werkgroep hydrologie
 • verwezenlijken van de plannen van de werkgroep cultuurhistorie (zie afzonderlijk werkplan)
 • volgen van Waterschappen bij voorgenomen her classificatie van waterlopen
 • adviseren over de inzet van vrijwilligers bij beekonderhoud
 • adviseren van donateurs en/of overheden daar waar beken een rol spelen
 • begeleiden van contactpersonen
 • bezoeken van al die gelegenheden en overleggen waar de stem van de Bekenstichting gehoord moet worden: waterschappen, gemeentes, Vitens, Terreinbeherende Organisaties (TBO’s)