Privacyverklaring

De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken (de Bekenstichting) respecteert de privacy van zijn donateurs en behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens om u op een snelle en zorgvuldige manier te kunnen informeren over relevante diensten. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn de systemen en processen van De Bekenstichting goed beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Bekenstichting?

  • Voorletters
  • Achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • E-mailadres (indien door u verstrekt)
  • Telefoonnummer (indien door u verstrekt)
  • Ingang en einde donateurschap
  • Eventueel uw deelname aan commissies en/of werkgroepen
Deze persoonsgegevens liggen vast in ons relatie- en financiële administratiesysteem.

Waarvoor verwerkt de Bekenstichting uw persoonsgegevens?

U betaalt een jaarlijkse donatie. U ontvangt ons kwartaalblad. Daarvoor gebruiken wij uw NAWgegevens (Naam, Adres, Woonplaats). Met onze drukker is afgesproken hoe om te gaan met de aangeleverde adresgegevens i.v.m. beveiliging en vertrouwelijkheid van die gegevens. Wij delen uw persoonsgegevens verder niet met derden.

Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u donateur bent van de Bekenstichting. Als u uw donateurschap opzegt bewaren wij uw gegevens voor maximaal één jaar, tenzij u aangeeft dat die direct gewist moeten worden. Voor statistisch doeleinden bewaren we geanonimiseerde gegevens zoals aantallen per jaar.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens als donateur van de Bekenstichting?

U kunt via het secretariaat van de Bekenstichting (info@sprengebeken.nl) een verzoek indienen om de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen, kunnen wij u vragen informatie te verstrekken die wij nodig hebben om uw identiteit vast te stellen. Binnen één maand na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage

U heeft het recht om een kopie aan te vragen van uw persoonsgegevens die wij hebben en bepaalde informatie over ons gebruik daarvan. Als u gebruik maakt van dit recht, krijgt u van ons een e-mail met deze informatie.

Recht op rectificatie

De persoonsgegevens die wij over u hebben zijn juist, volledig en actueel. Toch kan het zijn dat er fouten in deze gegevens zijn geslopen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens bij te werken of aan te passen.

Recht op wissen

U heeft het recht ons te verzoeken (een deel van) uw persoonsgegevens te wissen, ook wanneer u uw donateurschap opzegt.

Recht om uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming voor het ontvangen van algemene communicatie-uitingen zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief in te trekken.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

Komt u er met de Bekenstichting niet uit? U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We gaan ervan uit dat u eerst de Bekenstichting van uw klacht op de hoogte stelt en ons een redelijke termijn gunt om de klacht op te lossen. Dit kunt U doen door een email of brief te sturen naar de secretaris van De Bekenstichting. Vastgesteld november 2020