Oosterhuizerspreng

Oosterhuizerspreng sprengenbeek Open in Beken Atlas Veluwe

Algemeen
Er is een plan in voorbereiding (2023) door Provincie Gelderland in samenwerking met het Waterschap om in Natura2000 gebieden maatregelen te nemen bij de beken ten behoeve van het ecologisch herstel. U moet denken aan een optimalisatie van het hydrologisch systeem en maatregelen ter bescherming van specifieke Habitattypen, zoals bijv. de ijsvogel. De sprengkoppen van de Oosthuizerbeek vallen binnen dit herstel.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft in het BOP 2022-2027 allerlei maatregelen voorzien om in dit gebied voor de beken en omliggende gebieden om naast verbetering van de ecologische kwaliteit ook de invloed van zowel droogte te beperken. Zie voor gedetailleerde gebiedsopgaven het BOP. Om de waterkwaliteit te laten voldoen aan de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) en droogte te bestrijden, moet de snelle afstroom van water worden tegen gegaan. In het kader van deze beek moet dit gebeuren in een integrale gebiedsopgave.

Oosterhuizerspreng
De Oosterhuizerspreng is omstreeks 1869 aangelegd om het Apeldoorns Kanaal te voeden. De korte spreng ligt ten oosten van de A50. De lange spreng begint ten westen van de A50. De sprengkoppen liggen in het bosgebied. Dicht bij de kruising van de A50 met het Apeldoorns Kanaal mondt de spreng uit in dit kanaal. De in een van de sprengen aanwezig schotbalkstuw en bijbehorend opslaghuisje zijn enige jaren geleden gerenoveerd.

 

 

 

 

 

April 2023

Stuw in de Oosterhuizerspreng