Boek over de Wenumse Watermolen.

Symbool voor zeven eeuwen geschiedenis van de buurtschappen Wenum en Wiesel. De Wenumse Watermolen kent een geschiedenis van meer dan 7 eeuwen. De molen is de enige nog in werking zijnde door water aangedreven korenmolen in de gemeente Apeldoorn en de oudste nog maalvaardige waterkorenmolen op de Veluwe. De molen is van grote cultuurhistorische betekenis. Het dient als symbool voor het grote belang dat waterkracht heeft gehad voor de economische ontwikkeling van deze gemeente en met name voor de buurtschappen Wenum en Wiesel.
De cultuurhistorische waarde van de molen is van recente datum. Eeuwenlang heeft  de economische functie centraal gestaan. Nationale en zelfs internationale economische veranderingen hebben invloed op de molen gehad. De werkomstandigheden zijn niet altijd gemakkelijk geweest.  De molenaars van de verschillende molens aan de Wenumse Beek zitten elkaar nogal eens dwars. Onbelemmerde wateraanvoer is van levensbelang voor alle molens. Het opstuwen van water is voor de ene molenaar gunstig, maar voor een collega kan dit nadelig zijn. Het stroomgebied van de Wenumse Beek loopt van de sprengen in Wiesel tot aan de Grift. Een afstand van circa 5 kilometer die makkelijk in één dag te verkennen is. Eeuwenlang is het stroomgebied belangrijk geweest als akker-, wei- en hooilanden voor de boeren. Thans is het van groot ecologisch belang door de vele overgangen van nat naar droog gebied. Voor historische geïnteresseerden,  natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers valt er veel te genieten. In het nieuwe boek van Henri Slijkhuis wordt de geschiedenis van de Wenumse Watermolen en de beide buurtschappen beschreven. Niet alleen de verschillende toepassingen van de waterkracht wordt verwoord, maar ook het effect van veranderende economische omstandigheden wordt toegelicht. Het boek is eind oktober 2017 gepresenteerd en kost 10,00 euro. Verzendkosten van dit boek zijn 3,00 euro. Bestellen kan bij info@sprengenbeken.nl of tel. 0578 631459.