Met statenlid Antoon Kanis D66 zaterdag 16 februari op de fiets langs beekdalen die gevaar lopen.

Op zaterdag 16 februari 2019 organiseert D66 in de gemeente Epe een excursie op de fiets langs ecosystemen die gevaar lopen. Er wordt veel meer water opgepompt dan geïnfiltreerd wordt in de infiltratiebekkens. D66 maakt zich hier zorgen over, en nodigt iedereen uit om deel te nemen aan een fietsexcursie van anderhalf uur langs verschillende risicogebieden. Na afloop bespreken we welke maatregelen genomen kunnen worden om de aantasting van onze drinkwatervoorziening tegen te gaan.

Wissels Veen staat opnieuw droog

De beken die al eeuwenlang van de Veluwe richting IJsselvallei stromen, hebben de beschikbaarheid van water gegarandeerd. Die vanzelfsprekendheid is voorbij. Veel beekbeddingen zijn afgelopen zomer drooggevallen. Ontginning en ontwatering hebben geleid tot versnelde afvoer van Veluws water. Vanaf 1993 hebben diverse natuurherstelprojecten wel geleid tot een langzaam herstel van oorspronkelijke vegetaties. Maar niet voorzien was de progressieve verdroging. In 2015 nam het Gelders Landschap en Kastelen maatregelen om de verdroging van het Wissels veen en de beken die daardoor gevoed worden tegen te gaan. Naaldbomen met hun verdrogend effect op de bodem zijn gekapt. Vervolgens is bovenste laag fosfaatrijke grond afgegraven en afgevoerd. Toch was het Wissels veen afgelopen zomer droger dan ooit.

Ook drinkwatervoorziening loopt gevaar

Het schone water is ook belangrijk voor de drinkwatervoorziening. Vitens heeft de drinkwaterwinning in Zutphen per eind 2016 stopgezet en pompt sindsdien 6 miljoen kuub op in Epe. Aan de Dellenweg is een infiltratievoorziening aangelegd om de grondwaterdaling te compenseren en de drinkwatervoorziening veilig te stellen. Deze voorziening heeft een capaciteit van 6 miljoen kuub/jaar. Tot nu is echter niet meer dan de helft van deze hoeveelheid geïnfiltreerd.

Ecosystemen mag je gebruiken maar niet uitwringen

Hierover maakt D66 zich zorgen. Het is goed om gebruik te maken van de ecosystemen die onze natuur ons levert. Maar we moeten deze duurzaam in stand houden en niet uitwringen zoals nu gebeurt. Er moeten nodig meer preventieve maatregelen worden genomen. Denk aan het vasthouden van meer hemelwater op de stuwwal, vernattingprojecten en het reguleren van de afvoer via beken. Dit kan bovendien wateroverlast in de kernen voorkomen bij zomerse stortbuien.

Fietsexcursie

Tijdens de fietsexcursie worden enkele projecten bezocht die gevaar lopen. Na een korte inleiding start de fietstocht van ca. Anderhalf uur langs twee beekdalen. Na afloop worden bevindingen en aanbevelingen besproken.

Welkom op zaterdag 16 februari in De Vossenberg, Centrumweg 17, 8162 PT Epe vanaf 13.30uur. De inleiding begint om 14.00 uur. Omstreeks 16.30 uur zijn we terug bij het startpunt en is er gelegenheid tot napraten.

Bel of mail voor verdere informatie met Annemiek van Loon 06-46496412,

annemiekvanloon@me.com .