Hulshorsterbeken

Tochtsloot Open in Atlas
Killenbeek Open in Atlas
Varelse Beek Open in Atlas
Herstelproject

Tochtsloot, Killenbeek en Varelse Beektop
De beken ontspringen bij Hulshorst. De Tochtsloot is voor een groot deel recht, met uitzondering van een afstand van circa 500 m aan de zuidzijde van het fietspad waar de beek licht meandert. De beek heeft een matige stroomsnelheid. De Killenbeek is flauw meanderend. De benedenloop bij de strandwal is echter sterker meanderend. Dit laatste geldt ook voor de Varelse Beek die overigens recht is. De Varelse Beek heeft twee parallel stromende beeklopen aan weerszijde van de Varelseweg. De benedenlopen van de Killenbeek en de Varelse Beek sluiten als het ware, respectievelijk aan de zuidzijde en de noordzijde, een stuk strandwal in. Hierop zijn de camping Hoophuizen en Mariahoeve gelegen. Alle beken komen uit op het Veluwemeer. De beken liggen binnen de Hierdense poort, één van de eerste ecologische verbindingszones die tussen de Veluwe en Flevoland via het randmeer zal worden gerealiseerd.

Dotterbloemen aan de Randmeerkust

Dotterbloemen aan de Randmeerkust

Herstelprojecttop
In het kader van het plan Veluwe 2010 is in 2005 een herstelproject van de Hulshorster beken uitgevoerd. In de benedenlopen is gewerkt aan het meer laten kronkelen van de beken. Voor de Varelse Beek is een nieuw slingerend tracé gegraven. Door de aanleg van flauwe oevers krijgen planten als holpijp, echte koekoeksbloem en dotterbloem meer kans. Op andere plaatsen zijn steile buitenbochten en flauwe binnenbochten ontstaan die ideaal zijn voor de ijsvogel, het bermpje en de kokerjuffer. Om kansen te creëren voor dieren die juist stilstaand water nodig hebben zijn op verschillende plaatsen poelen gegraven.
In het gebied tussen de Hierdense Beek en de Varelse Beek (Bloemkampen) is Natuurmonumenten momenteel bezig met de voorbereiding van een project om het gebied een grotere ecologische diversiteit te geven. De ontwikkeling van dotterbloemhooilanden en blauwgraslanden door vernatting van het gebied. Uitvoering hiervan wordt voorzien voor 2018 nadat alle procedures zijn afgehandeld en goedgekeurd.