Hulshorsterbeken

Achterbeekje Open in Beken Atlas Veluwe
Killenbeek Open in Beken Atlas Veluwe
Tochtsloot Open in Beken Atlas Veluwe
Varelse Beek Open in Beken Atlas Veluwe

Algemeen

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft een waterbeheerprogramma vastgesteld voor de periode 2022-2027 (BOP). Voor de randmeerzone Harderwijk-Elburg zijn hierin een aantal opgaven gesteld, We noemen hier:

-het vergroten van de zoetwatervoorraad op de Veluwe, door het treffen van maatregelen voor meer infiltratie en vasthouden van water in sloten en beken en het beperken van droogval ervan;
-het versterken van natuurgebieden, zoals o.a. Bloemkampen.
In detail kunt u op de Website van het Waterschap zoeken naar Ontwerp Blauwe Omgevingsprogramma (BOP 2022-2027)

Dotterbloemen aan de Randmeerkust

Tochtsloot, Killenbeek en Varelse Beek
De beken ontspringen tussen Hierden en Hulshorst. Het zijn laaglandbeken en ze voeren oppervlaktewater af. De beken komen uit in het Veluwemeer en hebben daar prachtige mondingen. Door de inpoldering is de hoeveelheid kwelwater die wordt afgevoerd afgenomen. Ze zijn matig stromend en relatief ondiep. De Tochtsloot is voor een grootdeel recht, met uitzondering van dat deel, dat zuid van het fietspad ligt. De Killenbeek is flauw meanderend, echter in de benedenloop aan de westelijke zijde van de camping Badhuizen is de meandering sterker. Dit laatste geldt ook voor de Varelsebeek, die langs de oostzijde van de camping Badhuizen en westzijde van de strandwal stroomt en daarnaast nog twee parallel stromende beeklopen heeft aan weerszijde van de Varelseweg.
Kenmerkend voor dit gebied zijn: de sterke verwevenheid landbouw met landschap en daarbij behorende natuurwaarden; de belangrijke landschappelijke-/ecologische schakel (Hierdensepoort) tussen Veluwe en Randmerenkust; de kustzone die deel uitmaakt van Ecologische Hoog Structuur en ‘natte as’ van Nederland.

Natuurontwikkeling Plan Bloemkampen
Natuurmonumenten heeft vanaf 2018 het Plan Bloemkampen ontwikkeld. Het plangebied ligt aan het Veluwemeer en bestaat voor het grootste deel uit graslanden, die vanwege voormalig landbouwkundig gebruik nog voedselrijk zijn. In het gebied zijn nog twee boscomplexen aanwezig, nl. het bosreservaat Het Grote Weiland en een Essenhakhoutcomplex. In het gebied stromen van zuidoost naar noordwest de Hierdense beek, de Tochtsloot en de Killenbeek. De Killenbeek heeft nog een zijtak in het natuurgebied, het Achterbeekje. Ook de Hierdense beek heeft als zijtak de Oostermeenbeek, die alleen met het bovenstroomse deel in het natuurgebied stroomt. De Varelse beek stroomt langs de noordoostgrens van het gebied. Er wordt een randsloot (A-watergang) aangelegd langs het grensgebied van de Bloemkampen, die van groot belang is voor de regulering van de vernatting in de omgeving van grens van dit gebied. Deze randsloot wordt gerealiseerd uit bestaande beken en sloten.  Daar waar geen sloot aanwezig is zal een nieuwe sloot worden aangelegd.

De doelstelling van de werkzaamheden is om min. 100 ha dotterbloemhooilanden te realiseren met verwante natte schrale natuurtypen als grote-, en kleine zeggemoeras en blauwgraslanden. Er worden geen hogere grondwaterstanden gerealiseerd. Wel wordt een deel van het gebied afgeplagd en worden de beken binnen het gebied verondiept.

april 2022