Gezellige jaarvergadering 2023

De jaarvergadering voor donateurs van de Bekenstichting is dit jaar gehouden op donderdagavond 23 maart 2023 in de Wenumse Watermolen in Wenum-Wiesel, met een opkomst van rond 35 personen.

Voorzitter Ella de Hullu gaf een overzicht van de ontwikkelingen en activiteiten van de stichting in 2022. Het jaarverslag is terug te vinden op deze website: jaarverslag en jaarrekening 2022.

Het financieel jaarverslag 2022 is ook te vinden onder bovenstaande link. De jaarrekening was reeds goedgekeurd door de kascommissie (de heren Wouda en Bongers). De heer Bongers heeft aangegeven ook komend jaar in de kascommissie zitting te willen nemen; voor de heer Wouda moet een vervanger gevonden worden omdat hij dit nu drie termijnen gedaan heeft; in de vergadering heeft zich niemand bereid verklaard. Het financieel jaarverslag lag ter inzage op de jaarvergadering. De aanwezigen gaven aan geen behoefte te hebben aan een presentatie van het verslag in de vergadering.

Vervolgens heeft Maarten Veldhuis een boeiende presentatie gegeven over het natuurherstel-project van de Leuvenumse beek op de noordwest-Veluwe, uitgevoerd door Natuurmonumenten in samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe. Maarten is sinds herfst 2021 onze contactpersoon bij dit waterschap. Hij is voor het waterschap nauw betrokken geweest bij het Leuvenumse beek project.

Vanuit de zaal kwam de vraag om een excursie te organiseren naar deze beek. Het bestuur zal proberen dit te realiseren.

Na de pauze presenteerde Roel Gorter de Vries, secretaris van het bestuur, het natuurherstelplan Natura 2000 Veluwe van de provincie Gelderland en de zienswijze die het bestuur hierop, met input van een aantal van onze contactpersonen, heeft ingediend.

De avond werd afgesloten met een levendige discussie, onder andere over:

  • barrières in beken, bij (voormalige) molenplaatsen – zou het kunnen dat de bijzondere ecosystemen stroomopwaarts van de barrière zich hebben kunnen ontwikkelen dankzij deze barrière ? In dat geval kan het aanleggen van een passage een negatief effect hebben, niet alleen op de cultuurhistorische waarde van de beek maar ook op het bovenstroomse ecosysteem!
  • hoewel bij het Waterschap Vallei en Veluwe op beleidsniveau een omslag lijkt te hebben plaatsgevonden naar “water vasthouden”, ziet een aantal aanwezigen dit op lokaal niveau, door de uitvoerders van het waterschap of hun aannemers, niet altijd terug.