Doornspijkerbeken

Molenbeek Open in Atlas
Hoevenbeek Open in Atlas
Andhuizerbeek Open in Atlas
Horsterbeek Open in Atlas
Enksbeek Open in Atlas
Gagelerbeek Open in Atlas
Bulsinkbeek Open in Atlas
Papierbeek Open in Atlas
Sijpelbeek Open in Atlas
Middelbeek Open in Atlas
Klarenbeek Open in Atlas
Papenbeek Open in Atlas
Goorbeek Open in Atlas
Eekterbeek Open in Atlas
Huisbeek Open in Atlas
Puttenerbeek Open in Atlas

Molenbeektop
De Molenbeek stroomt aan de noordkant van Nunspeet. De beek is voor deze streek zeer lang. De beek  begint als Hoevenbeek iets ten oosten van de Berkenweg en loopt parallel aan de Bovenweg. De Hoevenbeek komt bij de onderdoorgang van de oude rijksweg in de Molenbeek. De Hoevenbeek  staat heel vaak droog. Het begin van de Molenbeek zelf is bij de Nestlé fabriek en loopt langs de oude rijksweg die ter plaatse de naam Elburgerweg draagt. Ook dit traject staat heel vaak droog. Daarna loopt de beek verder parallel aan de Bovenweg en in dit deel komt incidenteel, via een bergbezinkbassin, overstortwater vanuit Nunspeet in de Molenbeek. Nabij windmolen De Duif maakt de beek een haakse bocht naar het noordwesten en stroomt langs de Oude Molenweg richting het Veluwemeer.  Bij de haakse bocht komt de zijwatergang vanuit woonwijk ‘t Hul in de Molenbeek. Via deze zijwatergang wordt  bij veel neerslag  verdund overstortwater geloosd. Bij de Van Norelsweg wordt de Molenbeek via de buurtschap Lage Bijssel afgeleid naar de benedenloop van de Pangelerbeek. Een stuw zorgt voor de waterverdeling. Aan het eind van de Bliksweg is de Molenbeek  afgeleid en komt via een meanderende beek nu rechtstreeks op het Veluwemeer uit.

Andhuizerbeektop
De oude Molenbeek gaat verder als Andhuizerbeek en loopt door het strandwal-reservaat om net voor de monding samen te vloeien met de Bulsinkbeek. Op de Andhuizerbeek komt de Enksbeek uit, die schoon kwelwater aanvoert uit de omgeving. De Andhuizerbeek is in het kader van het BOP plan Doornspijkerbeken grotendeels heringericht om de natuurwaarden te vergroten.

Horsterbeek, Gagelerbeek en Bulsinkbeektop
De Horsterbeek, Gagelerbeek en Bulsinkbeek ontspringen tussen Nunspeet en Doornspijk aan de westzijde van de Zuiderzeestraatweg in een sterk kwelgebied. Talrijke slootjes vanuit dit kwelgebied ‘De Gagel’ voeden hier de beken. De Horsterbeek en Gagelerbeek komen uit in de Bulsinkbeek. De laatste mondt bij het eerder genoemde strandwal-reservaat uit in het Veluwemeer. In de Bulsinkbeek is een vispassage aangebracht.  Op het punt waar de Horsterbeek en Gagelerbeek in de Bulsinkbeek uitkomen, ligt nog een sterk meanderende oude beekloop. Deze heet Krommeligte. Delen van deze beken zijn heringericht in het kader van het BOP plan Doornspijkerbeken en voorzien van natuurvriendelijke oevers.

Papierbeektop
Aan de Papierbeek, een bovenloop van de Bulsinkbeek, heeft een watermolen gestaan. Het was de Molen op de Werfhorst. De molenplaats is verdwenen. Alleen op de bodem van de beek zijn nog stenen overblijfselen zichtbaar. De molen stond aan het einde van een doodlopende zijweg van de Mezenbergerweg in de streek Werfhorst. De molen is gesticht in 1693 als papiermolen door een particulier/landeigenaar en heeft tot omstreeks 1730 gefunctioneerd. Voor de bouw van de molen is de beek door de zandrug langs de Mezenbergerweg gegraven om de watertoevoer te vergroten.

Papierbeek

Papierbeek

Sijpelbeektop
Tussen de Bulsinkbeek en de Klarenbeek liggen de Sijpelbeek en de Middelbeek. Deze voeren het  water af uit het gebied tussen de Horsterweg en de Nieuwe Weg in Doornspijk. De Middelbeek vloeit net voor de strandwal samen met de Sijpelbeek. In de Sijpelbeek wordt aan het eind van de strandwal in de zomermaanden gestuwd.

Klarenbeektop
De Klarenbeek ontspringt op meer plaatsen ten oosten van de Zuiderzeestraatweg, ten zuiden van Doornspijk. De beek stroomt een tijdje min of meer parallel aan de Zuiderzeestraatweg. Vervolgens doorkruist en voedt de beek het landgoed Klarenbeek met z’n vijverpartijen. Daarna loopt de beek dwars door het dorp Doornspijk en volgt een eind lang de Veldweg. Tenslotte buigt de beek af naar het westen om via het weidegebied  op de Strandwal de randmeerkust te bereiken. Ook de Klarenbeek is voorzien van een stuw met een vispassage.

Papenbeektop
De Papenbeek stroomt in de Waterlandspolder van Doornspijk, ten noorden van het dorp Doornspijk. Bij de Oude Zeeweg wordt in de zomermaanden de beek gestuwd. Om droogvallen te voorkomen komt de Goorbeek, als enige van alle beken, via een gemaal in het randmeer uit. Alle andere beken zijn vrij afwaterend. De Goorpolder waarin deze beek stroomt is een schaarweide waar vee van verschillende boeren onder toezicht van een oppasser kan weiden. Na de aanleg van de Flevopolders is de grondwaterstand in deze polder sterk gedaald. Reden waarom er een inlaatgemaal is geplaatst om het ingeschaarde vee van drinkwater te voorzien.

De betekenis van het inscharen wordt steeds minder en tegenwoordig  zijn voor vrijwel het gehele gebied beheersovereenkomsten afgesloten die de natuurwaarden zoals bloemrijke hooilanden en weidevogels moeten vergroten.

Eekterbeektop
De Eekterbeek is de hoofdafvoer van de Broeklanden tussen Oldebroek en Oosterwolde en voert ook het water af uit het Bovenveen ten zuiden van het dorp Oldebroek. De Eekterbeek is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw gekanaliseerd. Door het beekherstel in het kader van het BOP cluster Puttenerbeek zijn enkele laag gelegen gedeelten langs de beek natuurvriendelijk ingericht en zijn vispassages aangelegd. Deze gedeelten dienen tevens voor de opvang van extra regenwater. De Eekterbeek is redelijk kwelrijk en langs de oevers komen in het voorjaar mooie dottervegetaties voor.

Huisbeektop
De Huisbeek voert het water af uit het gebied tussen de buurtschap Hoge Enk en ’t Harde. Ook de beken in dit gebied zijn in de zeventiger jaren van de vorige eeuw  gekanaliseerd  en zijn redelijk kwelrijk. Bij de Broekdijk gaat de Huisbeek over in de Puttenerbeek.  De natuurwaarden zijn door het intensieve landbouwkundig gebruik gering. Landschappelijk ligt de beek in een overgangsgebied met mooie houtwallen.

Puttenerbeektop
De Puttenerbeek loopt langs het Landgoed Old Putten. Halverwege komt de Eekterbeek uit  in de Puttenerbeek die uitmondt in de stadsgrachten van de vestingstad Elburg.  De beek is over grote delen beschoeid. De Puttenerbeek voedt ook de  historische stadsgrachten  en via de eveneens historische Havensluis wordt het overtollige water van de Puttenerbeek geloosd op het havenkanaal, ook wel Drontermeer genoemd, dat uitmondt in het randmeer. In het kader van het BOP Puttenerbeek zijn de stadsgrachten om kwaliteitsredenen gebaggerd en voorzien van nieuwe beschoeiingen om het cultuurhistorische aspect te verbeteren.  Ook is de Havensluis voorzien van een nieuwe stuw en een vispassage. De kwelaanvoer is door de aanleg van de Flevopolders en door de drinkwateronttrekking verminderd. In droge perioden is de aanvoer niet meer voldoende om de stadsgrachten op peil te houden en de historische stadsbeek, die dwars door de binnenstad loopt, te voeden. Door de gemeente is daarom een kunstmatige watervoorziening gemaakt voor de Stadsbeek. Nadeel  daarvan is  dat het stromende karakter van de Stadsbeek verloren is gegaan.