Doelstelling

De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken werd opgericht in 1979. De stichting streeft naar het in stand houden, herstellen en verbeteren van de Veluwse sprengen en beken, ook in de omgeving (ensembles) waarin deze liggen. De stichting vraagt in zo groot mogelijke kring aandacht voor:

 • de cultuurhistorische waarden van sprengen en beken, de watermolens, waterpartijen en alle andere met de beken verbonden objecten;
 • de rijkdom van planten- en dierenwereld in en langs de beken;
 • de landschappelijke en recreatieve waarden van beken en beekdalen op de Veluwe.

Activiteiten van de stichting:

 • overleg met de provincie Gelderland, waterschappen, gemeenten, waterbedrijven en natuurorganisaties over het behoud, beheer en onderhoud van de sprengen en beken;
 • intensieve betrokkenheid en toezicht op individuele sprengen en beken door middel van lokale contactpersonen;
 • verzorgen van lezingen en excursies voor donateurs en groepen belangstellenden;
 • uitgave van een kwartaalblad: ‘De Wijerd’; (co-)productie van informatie- en educatiemateriaal in de vorm van bekenpadgidsen, wandel- en fietsroutes e.d.;
 • het up-to-date houden van een mooie en informatieve website waarop alle bijzonderheden van de Bekenstichting worden vermeld en kennis over beken en sprengen kan worden gevonden;
 • kenniscentrum en vraagbaak voor belangstellenden waaronder onderwijs en studenten;
 • contact houden met beekeigenaren;
 • verrichten van analyses en onderzoek op bijv. cultuurhistorisch, ecologisch of hydrologisch gebied.
Voorjaar 2020


Beekprik – Nel Appelmelk


Mijtertje – Nel Appelmelk