Het cluster van beken in Heerde

Wendhorstbeek                      sprengen- en regenbeek                     Open in Bekenatlas Algemeen De Wendhorstbeek is één van de  beken van het cluster van de Heerderbeken. Het is een enkele beekloop, een kwel- en regenbeek, en gering van omvang. De beek is circa 2,5 km lang en ligt aan de zuidzijde van de dorpskern van Heerde op de Noordoost-Veluwe. De beek vertegenwoordigt geen bijzondere waarden. De loop van de beek wijzigde weinig in de afgelopen eeuw, terwijl het vroegere Veluwse landschap van enkgronden en beekdal geheel veranderde tot het hedendaags dorps(rand)landschap. De beekloop zorgde (en doet dat overigens nog steeds) voor de ontwatering van de lage

Lees meer »

De Motketel in Niersen staat centraal in de nieuwe Wijerd

De Motketel in Niersen staat centraal in de nieuwe Wijerd Het Vaassense bekenstelsel met de Motketel in Niersen als brongebied behoort cultuurhistorisch gezien tot het meest fraaie van de Veluwe en is in verhouding weinig aangetast. Het is een gebied dat veel bezoekers ontvangt en waar verschillende wandel- en fietstochten zijn uitgezet, veelal met kasteel Cannenburch als startpunt. Dit bekenstelsel is ontstaan doordat de katholieke eigenaren van kasteel Cannenburch er een verdienmodel in zien om zoveel mogelijk watermolens te bouwen en deze van energie te voorzien. Deze eigenaren bezitten namelijk het waterrecht in de omgeving en pachtinkomsten maken een belangrijk

Lees meer »

Het stelsel van de Horsthoekerbeken

Horsthoekerbeek, noordelijke tak            sprengenbeek              Open in BekenAtlas Veluwe Horsthoekerbeek, middelste tak  sprengenbeek              Open in BekenAtlas Veluwe Horsthoekerbeek, zuidelijke tak  sprengenbeek              Open in BekenAtlas Veluwe Algemeen Waterschap Vallei en Veluwe heeft allerlei maatregelen voorzien en deels uitgevoerd voor de beken en gebieden in haar beheergebied teneinde naast verbetering van de ecologische kwaliteit ook de invloed van zowel droogte als wateroverlast te beperken. Zie voor gedetailleerde gebiedsopgaven het BOP 2022-2027. Om de waterkwaliteit te laten voldoen aan de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) en droogte te bestrijden, moet de snelle afstroom van water worden tegen gegaan, water langer worden vastgehouden in

Lees meer »

Apeldoornse sprengen weer watervoerend

Apeldoornse sprengen weer watervoerend 12 april 2024 – In de afgelopen maanden is er sprake geweest van uitbundige regenval met als gevolg sterk verhoogde grondwaterstanden. Daar profiteerden ook beken in Apeldoorn van die al zeer lange tijd niet meer watervoerend waren. Een voorbeeld is de Badhuisspreng. In februari reikte het water tot aan de Vosselmanstraat. Verder echter niet, zodat het water niet tot in het stadspark kon komen en er bijgevolg geen stroming optrad met afvoer naar de Grift. Door de zandige bodem is het water uiteindelijk weer geheel in de bodem verdwenen. Ook een andere spreng bleek opeens watervoerend te

Lees meer »

Boeiende jaarvergadering over ecologie en beekonderhoud

Boeiende Jaarvergadering over ecologie en beekonderhoud De jaarvergadering van de Bekenstichting werd donderdag 21 maart 2024 gehouden in de Wenumse watermolen. De opkomst was met ca. 70 mensen zeer goed te noemen, twee keer zo groot als het vorig jaar. De stichting bestaat dit jaar 45 jaar en is “alive and kicking”. Voorzitter Ella de Hullu hield de rapportage over het afgelopen jaar kort en bondig. Het gaat financieel goed met de Stichting en ook het aantal donateurs blijft op pijl. Er zijn tal van zaken georganiseerd en de Stichting is betrokken bij vele processen die betrekking hebben op beken

Lees meer »