Brede beek (Nijkerk)

Algemeen

Het gebied waarin de beken van dit cluster liggen, is gesitueerd op de rand van de gebieden Gelderse Vallei, Noord Veluwe en Eemland. In al deze gebieden zijn door het Waterschap gebiedsdoelen geformuleerd voor o.a. de beekzones en de randmeerkust. Het Waterschap is de afgelopen jaren druk bezig geweest met het ecologisch verbeteren van de beekzones. Het vasthouden van water in alle gebieden is een prioriteit geworden.

Zie voor gedetailleerde gebiedsopgaven het BOP 2022-2027. Om de waterkwaliteit te laten voldoen aan de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) en droogte te bestrijden, moet de in ieder geval de snelle afstroom van water worden tegen gegaan.

Breede beek     
Slechts korte tijd, van 1656 tot ongeveer 1720, heeft er aan de Breede Beek, die dwars door het stadje Nijkerk stroomt, een watermolen gestaan. Beneden deze Grutmolen liep het water via de (haven)kolk en de huidige Arkervaart naar de toenmalige Zuiderzee.
Doordat de beek verzandde werd in 1720 overgegaan op een andere krachtbron: het werd een rosmolen.
In 1857 is de molen afgebroken. Wat als Breede Beek begint, heet in Nijkerk, voordat de beek Arkervaart wordt genoemd, Bremersloot Oost met nog een zijtak die de Strijlandse Beek heet aan de zuidrand van Nijkerk.