Bijsselse beken

Bovenbeek   Open in Atlas
Nodbeek   Open in Atlas
Bijsselsebeek   Open in Atlas
Vreebeek   Open in Atlas
Kruisbeek   Open in Atlas
Kromme beek   Open in Atlas
Pangelerbeek   Open in Atlas

Algemeen

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft een waterbeheerprogramma vastgesteld voor de periode 2022-2027 (BOP). Voor de randmeerzone Harderwijk-Elburg zijn hierin een aantal opgaven gesteld. We noemen hier:

-het vergroten van de zoetwatervoorraad op de Veluwe, door het treffen van maatregelen voor meer infiltratie en vasthouden van water in sloten en beken en het beperken van droogval ervan;
-het versterken van natuurgebieden, zoals o.a. Bloemkampen.

In detail kunt u op de Website van het Waterschap zoeken naar Ontwerp Blauwe Omgevingsprogramma. (BOP 2022-2027)

De Beken

De beken ontspringen aan de westzijde van Nunspeet. De Bovenbeek is een korte beek tussen de Varelsebeek en de Nodbeek. Vanaf de Randmeerweg tot aan het Veluwemeer meanderen de Bovenbeek, de Nodbeek en de Bijsselsebeek. De Nodbeek meandert ook deels aan de zuidzijde van de Randmeerweg en de Bijsselsebeek meandert verder naar de Vreeweg.

De hier meanderende Nodbeek gezien vanaf de Randmeerweg richting Veluwemeer

De hier meanderende Nodbeek gezien vanaf de Randmeerweg richting Veluwemeer

Nodbeektop
De Nodbeek begint in het Zwarte Goor, is eerst tamelijk rechtlijnig, maar stroomt daarna al meanderend naar het Veluwemeer. Het herstelplan voor de Nodbeek met betrekking tot de verbetering van de beek is anno 2015 nog niet afgerond.

Bijsselsebeektop
De Bijsselsebeek stroomt tot aan de kruising met de Vreeweg langs de Kolmansweg. De Bijsselsebeek heeft drie zijbeken, de Vreebeek, de Kruisbeek en de Kromme beek. De eerste loopt in de volle lengte langs de Vreeweg. Bij de jachthaven Plashuis mondt de Bijsselsebeek in het randmeer uit.

Pangelerbeektop
De Pangelerbeek ontspringt bij de kruising van de Kolmansweg met de Oude Zeeweg en loopt voor een groot gedeelte langs de Pangelerweg. Het laatste deel meandert alvorens uit te monden in het randmeer.

april 2022