Bekenstichting zet zich in voor restauratie Cannenburghermolen

De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken heeft in samenwerking met Cultuurland Advies het “Projectplan Restauratie Cannenburghermolen, een plek van betekenis”, opgesteld. In dit projectplan wordt uiteengezet wat er moet gebeuren om de Cannenburghermolen te restaureren om weer aantrekkelijk te worden én welke middelen daarvoor nodig zijn. Onderdelen in het restauratieplan zijn het aanbrengen van een nieuwe molengoot, het restaureren van de waterturbine, het aanbrengen van een waterrad en het plaatsen van een bankje met informatiepaneel. In het bijzonder vraagt de waterturbine de aandacht. Volgens H. Hagens is dit de enige turbine op de Veluwe en voor Nederlandse begrippen is de horizontale as heel bijzonder. Met de waterturbine en het waterrad zal elektriciteit worden opgewekt. Zo wordt zichtbaar hoe waterkracht als duurzame energiebron wordt gebruikt.

Voor een financiële bijdrage zijn de volgende partijen met succes benaderd: Provincie Gelderland, Waterschap Veluwe, Gemeente Epe, Stichting Geldersch Landschap & Geldersche Kasteelen, Rabobank en een particulier. Eerder ontving de Bekenstichting uit het Rabo Coöperatiefonds NOV een cheque van 2.500 euro. Dit bedrag is bestemd voor een zitplaats bij de Cannenburcher Watermolen. Met de restauratie wordt aangesloten bij het project van Geldersch Landschap & Geldersche Kasteelen die op dit moment uitvoering geven aan ‘Cannenburgh Compleet’.

Het is voor de Bekenstichting een bijzonder project in een bijzonder jaar. Op 26 september 2009 viert de stichting haar 30-jarig bestaan. De stichting begon in 1979 met het onderhoud van sprengen en beken. Later hebben de waterschappen deze taak overgenomen. De Bekenstichting is zich in al die jaren echter blijven inzetten voor het behoud van sprengen en beken en de rijke historie die daarmee gepaard gaat. Beleidsmatige betrokkenheid en het uitvoeren van projecten zijn nu de middelen die de stichting inzet om haar doelen te behalen.

Voor nadere toelichting en/of een bezoek aan het gebied kunt u contact opnemen met Jan van de Velde onder T 0578-573018. Informatie is ook te vinden op www.cannenburghermolen.nl.