Beken tussen Voorthuizen, Putten en Nijkerk

Beek Groot Hell Open in Atlas
Blarinckhorsterbeek Open in Atlas
Schuitenbeek Open in Atlas
Veldbeek Open in Atlas

Het beeksysteem van de Veldbeek is gelegen in de gemeente Putten in het noordelijk deel van de Gelderse Vallei.
De hoofdstroom ontspringt aan de westrand van de Veluwe en mondt acht kilometer verder uit in de Schuitenbeek.
De Schuitenbeek watert af in het Nuldernauw. Het beeksysteem bestaat uit de Veldbeek zelf en zuidelijk daarvan de Beek Groot Hell en ten noorden daarvan de Veldbeek de Blarinckhorsterbeek.  Als gevolg van onder meer het onttrekken van grondwater voor de drinkwatervoorziening in de gemeenten Putten en Nijkerk, staat een gedeelte van de beekbeddingen bovenstrooms gedurende een deel van het jaar droog.

Veldbeek

Veldbeek

Veldbeektop
Het stroomgebied van de Veldbeek wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van grote landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. Sinds 1850 is het landschapsbeeld relatief weinig veranderd. Het landschap bestaat uit een afwisseling van dekzandruggen en beekdalen in het gebied tussen de Veluwe en de Randmeerkust. Op een aantal zandgronden in Nederland en daarbuiten zijn in het verleden vloeiweidesystemen gebruikt ter verhoging van de hooiopbrengsten. Na 1900 zijn deze systemen in onbruik geraakt door invoering van kunstmest en verandering in de waterhuishouding. Voor een dergelijk vloeiweidesysteem is in het verleden de Veldbeek vergraven en opgeleid.

De Veldbeek ontspringt iets ten noorden van het golfterrein Edda Huzid. Noordelijk van boerderij ‘Woudzicht’ is de Veldbeek naar het zuidwesten doorgegraven. Het voor het vloeiweidesysteem vergraven en opgeleide deel van de beek begint in de buurt van de kruising met de Voorthuizerstraat. Na enkele slingeringen op de hoger gelegen gronden komt de huidige Veldbeek na het Egelgat weer uit in de oorspronkelijke beekbedding.

Het Egelgat

Het Egelgat

Iets voorbij het Egelgat, waar de beek vroeger doorheen stroomde, is een stuw om het water bovenstrooms op peil te houden. Het Egelgat functioneert tevens als zandvang. Omstreeks 1990 is het Egelgat uitgediept omdat het dreigde te verzanden. De meest zuidelijk beektak stroomt in het oostelijke deel van de Kruishaarse Heide. Ten noorden van de Donkere Steeg mondt deze beek uit in de Veldbeek. De Blarinckhorsterbeek stroomt ten noorden van de Veldbeek. De beek ontspringt in het Veenhuizerveld en komt nabij de Goorsteeg uit in de Veldbeek. Bij de spoorlijn Amersfoort-Zwolle komt de Veldbeek uit in de Schuitenbeek. Deze beek stroomt in noordelijke richting, kruist de Nijkerkerstraat en de A28 en mondt bij Strand Nulde uit in het Nuldernauw. Rijkswaterstaat heeft de laatste jaren bij de monding van de Schuitenbeek een groot project uitgevoerd om een voordelta te creëren met onder meer rietvelden: de Delta Schuitenbeek.