Gezellige jaarvergadering

De jaarvergadering voor donateurs van de Bekenstichting is dit jaar gehouden op donderdagavond 23 maart 2023 in de Wenumse Watermolen in Wenum-Wiesel, met een opkomst van rond 35 personen. Voorzitter Ella de Hullu gaf een overzicht van de ontwikkelingen en activiteiten van de stichting in 2022. Het jaarverslag is terug te vinden op deze website: Jaarverslag en jaarrekening 2022 Het financieel jaarverslag 2022 is ook te vinden onder bovenstaande link. De jaarrekening was reeds goedgekeurd door de kascommissie (de heren Wouda en Bongers). De heer Bongers heeft aangegeven ook komend jaar in de kascommissie zitting te willen nemen; voor de

Lees meer »

De Vaassense beken staan centraal in de nieuwe Wijerd

In Vaassen is in de zestiende en zeventiende eeuw een complex bekensysteem gegraven ten behoeve van de bouw van watermolens voor de papiernijverheid. Op een kaart van 1726 staan alle sprengenbeken al fraai ingetekend. Dit door mensenhand gemaakte systeem is heden ten dage van groot ecologisch en cultuurhistorisch belang. Dit stelsel van sprengenbeken is nog vrijwel compleet aanwezig en in het omringende landschap is nog goed te zien, hoe de situatie is geweest ten tijde van de aanleg van de sprengen. Landschapsdeskundigen noemen het tegenwoordig een watermolenlandschap. De beken zijn ook nog praktisch van belang. Ze voeden de visvijvers en

Lees meer »

23 maart, Jaarvergadering

U wordt uitgenodigd voor de jaarvergadering van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, die wordt gehouden op donderdag 23 maart 2023, in de Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 160, 7345 DG Wenum-Wiesel. De vergadering begint om 19.45 uur, vanaf 19.15 uur ontvangst met koffie. Opening Mededelingen door voorzitter Ella de Hullu Jaarverslagen secretarieel/financieel Presentatie: Maarten Veldhuis Waterschap Vallei en Veluwe Korte koffiepauze (ca. 21.15 u) Roel Gorter de Vries: natuurherstelplan 2000 Veluwe en reactie Bekenstichting Afsluiting (ca. 22.00 u) De jaarverslagen secretarieel en financieel zijn te downloaden op deze website en zullen ook ter inzage liggen in de Wenumse

Lees meer »

8 maart, Themabijeenkomst ‘Water, de blauwe motor’

Inspiratie voor anders denken en anders doen  Woensdag 8 maart 2023 Tijd: 20.00 – 22.00 uur Inloop 19.30 Locatie: Stoom, Vlijtseweg 114, 7317 AG in Apeldoorn   Introductie  Leven met de natuur, niet meer van de natuur. Dat is de boodschap op woensdagavond 8 maart 2023. Zoet water en ook droge voeten zijn in ons land niet meer vanzelfsprekend. Door anders te denken en anders te doen kunnen we de toekomst aan.   De Klimaatgeneraal Dat klimaatverandering meer is dan een milieuprobleem wordt prikkelend blootgelegd door ‘Klimaatgeneraal’ Tom Middendorp. Als Commandant der Strijdkrachten zag Tom Middendorp hoe droogte en waterschaarste kunnen leiden

Lees meer »

Het Wisselse Veen staat centraal in de nieuwe Wijerd

Het Wisselse Veen behoort, zoals de naam al zegt, tot de natte gebieden van de Veluwe en wordt na 1895 voor de landbouw geschikt gemaakt. Het gebied vormt het stroomgebied van de Verloren Beek. Aan de noordkant stroomt de Tongerense Beek. Het gaat vanaf 1895 economisch goed met de landbouw. De bevolking groeit en veel boerenzonen en -dochters willen een bestaan in de landbouw opbouwen. Men begint aan het ontginnen van de tot dusverre voor de landbouw minder geschikte gronden. Dat zijn de droge heide- en de natte broek- en moerasgronden. Maar het worden niet de beste landbouwgronden en na

Lees meer »